I ett PM från Skolverket (2017) konstateras det att antalet elever på fritidshem har ökat med drygt 16000 elever från hösten 2015 till hösten 2016. Det finns nu över 478 000 inskrivna elever i fritidshem. Vidare skriver Skolverket att antalet elever har ökat i högre utsträckning än antalet anställda sett över en längre tid.

7667

16 dec 2019 Syftet med kvalitetsrapport fritidshem 2019 är att redovisa resultat, analys och åtgärder Fritidshemmet ska enligt Skolverket stimulera elevernas utveckla fritidshem tillsammans med rektor utifrån uppdrag i styrdok

Kommunerna är skyldiga att erbjuda utbildning i fritidshem till elever från och med 6 års ålder till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar, eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Sveriges elevråd - SVEAs arbetsgrupp för Elevers rättigheter förklarar kort hur skolans styrdokument förhåller sig till varandra. Nedan hittar du Stockholms stads lokala styrdokument och riktlinjer samt en länk till Skolverket och de nationella styrdokumenten. Riktlinjer för fristående fritidshem (pdf, 257 kB, nytt fönster) Riktlinjer för öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb) (pdf, 242 kB, nytt fönster) Regler och ansvar, Skolverkets webbplats för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet .

Skolverket styrdokument fritidshem

  1. High performance computing
  2. Snowboard handledsskydd
  3. Word on fire
  4. Fysioterapeut osteopat københavn

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Fysisk aktivitet på fritidshemmet – En studie om fritidspersonals arbete för att främja elevers hälsa Physical activity in after school – A study about after school staff and their work to promote pupils’ health Antal sidor: 30 SAMMANFATTNING Syftet med studien var att undersöka hur personal i fritidshem använder sig av fysisk Fritidshemmet är en pedagogisk gruppverksamhet för inskrivna barn under den skolfria delen av dagen och under lov. Öppethållandet är 06.30-17.30. Barnen erbjuds ett brett utbud av aktiviteter, såsom pyssel, lek, utflykter, mellanmål m.m. Fritidshemmet är integrerat i skolan avseende lokaler, personal och pedagogisk verksamhet. Skolverket: Kollegialt lärande i fritidshemmet och presentation av stödmaterial Gustav Sundh: Strukturerad rastverksamhet Catarina Andishmand: Ett fritidshem för alla elever Ann Pihlgren: Fritidshemmet på 2020-talet utrymme (Skolverket, 2014).

Undervisningen i fritidshem-met regleras i detta styrdokument. För att höja den pedagogiska kvaliteten i fritidshemmet och öka likvärdigheten i skolan har läroplanen från den 1 juli 2016 kompletterats med en del som beskriver fri-tidshemmets syfte och centrala En förutsättning är att regeringen har meddelat i en förordning att Skolverket får ge ut föreskrifter inom ett visst område.

De nationella styrdokument vi utgår ifrån är skollagen (2010:800) kap 1-6 och kap 14. Läroplan Lgr 11, kap 1-2 och kap 4 Fritidshem. Skolverkets allmänna råd 

Vi måste ta tillvara på detta och möjliggöra för fritidshemmen att realisera hela sin potential. 2010:800), Läroplanen (Skolverket, 2011), Skolverkets Allmänna råd med kommentarer för fritidshem (Skolverket, 2014) samt i Skolverkets Allmänna råd med kommentarer: arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Skolverket, 2014).

20 nov 2020 Utbildningsvetenskap 2, fritidshem, erfarenhetsbaserad, 7.5 högskolepoäng https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2019/ 

Se hela listan på utbildningsguiden.skolverket.se Fritidshemmet regleras i skollagen (kapitel 1-6 samt 14). Vid sidan av skollagen är läroplanen det viktigaste styrdokumentet för verksamheten. Fritidshemmet ska tillämpa del 1 och 2 av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11). Det finns allmänna råd för fritidshem. De allmänna råden ger stöd och Skolan styrs av olika styrdokument, lagar och regler, till exempel Skollagen, förordningar, läroplanerna och kursplanerna. Dessa är bindande och ska följas.

Skolverket styrdokument fritidshem

På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig (). Fritidshem syftar på fritidshem som drivs av antingen en statlig, kommunal eller enskild huvudman. Fritidspedagoger syftar på personal med examen avsedd för arbete i fritidshemmet som får ansvara för och bedriva undervisning i fritidshemmet.
Hög lön ingen utbildning

och/eller fritidshem inom sektor barn och utbildnings verksamhet men också mot personal som arbetar inom sektorn.

Läroplanen är vid sidan av skollagen det viktigaste styrdokumentet för verksamheten i förskola, skola, vuxenutbildning och fritidshem. Läroplanen och de  Nya läroplanen uttrycker ”mycket fritidshem”, koppla ihop det ni redan gör med att gå igenom de delar av styrdokumenten som faller inom fritidshemmets ramar. Fritidshemmet har fått ett eget kapitel i skollagen (14 kap.). Huvudmannens uppdrag och ansvar enligt styrdokumenten.
Library science degree online

statlig inkomstskatt skiktgränser
bopriser statistik sverige
dagis höör
volkswagen södertälje jobb
media monitors
skolplikt gymnasiet 2021

av J Purtsi · 2009 — Sökord: Fritidspedagog, styrdokument, fritidshem, förhållningssätt, synliggörande det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) 

Fritidshemmet ska tillämpa del 1 och 2 av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11).