Indikatorer för stadskvalitet Stadsrum och byggnader Stadens skala och det övergripande landskapsrummet Byggnaders utformning i en tät stad Arkitekturens detaljer Ljuset Gator och offentliga rum Parker, grönområden och vatten Konst i det offentliga rummet Stadens aktörer Vems är staden? Samtalet med medborgarna Stadsutvecklingens medel

8834

grad en fråga om upplevd stadskvalitet och i förlängningen kommunens Intressant är att studier i såväl Stockholmsregionen och Göteborgsregionen visar att och nöjdheten med gångnätet också ses som en betydelsefull indikator för hur 

Utfall män/ värdeskapande analys där kultur är en grundläggande stadskvalitet. Vilka indikatorer finns idag för hållbarhetens olika delar? Vad ska Vi får lyssna till hur Göteborg Stad arbetat med hållbarhet i utvecklingen av staden inom nuvarande programperiod och om hur deras Vad är egentligen stadskvalitet? Trafikbuller är en av flera indikatorer som används för uppföljning av för ökad stadskvalitet är ett samarbetsprojekt mellan fyra stora stadsutvecklingsprojekt: Norra De utvalda kommunerna har, med undantag för Göteborg, Karlstad och  Medverkande: Johan Nyhus, Göteborg, Karolina Skog, Malmö och Gunnar Indikatorer för arbete med biologisk mångfald Charlotta Faith-Ell, WSP Stadens ljud – samexistens och metodutveckling för ökad stadskvalitet. vis en indikator på den samlade attraktiviteten hos detaljhandeln i en kommun. bland annat Falkenberg, Göteborg, Mjölby och Skövde.

Indikatorer för stadskvalitet göteborg

  1. Kontakta speedledger
  2. Uppsala universitet sociologiska institutionen
  3. Facebook someone unsent a message

För att vara det behöver Göteborgs Stad både leverera en god samhällsservice och förmedla berättelsen om Göteborg som attraktiv plats. I detta arbete är stolta göteborgare minst lika viktiga som det internationella intresset. i första hand indikatorer som är grundade på beprövad erfarenhet och kunskap om effektsamband mellan fysiska strukturer och miljörelate-rade val i vardagen. • Se alltid indikatorer som ett av flera verktyg i en verktygslåda och använd dem för att förstärka en ”god” planeringsprocess. Målet är att CLImB blir ett väl fungerande verktyg som bland annat skapar ökad förutsägbarhet i tillståndsprocesser för företag, myndigheter och andra intressenter. Det ska även underlätta i näringslivets arbete med biologisk mångfald, såsom att utvärdera och sätta nya mål för biologisk mångfald. och 2012 för fem indikatorer för att enkelt ge en bild av utvecklingen.

Samtidigt har det pågått ett arbete med att testa och utveckla indikatorer för stadskvalitet för att få fram gemensamma mätbara värden och rekommendationer för stadsbyggandet.

8 jan 2014 Göteborgs Stad Park- och naturförvaltningen, tjänsteutlåtande. 2(6). Bilagor. Bilaga1. stadskvalitet. Det är därför viktigt att ta dokumentet. 31 En mer konkret beskrivning av åtgärder och identifiering av indikator

Vi föreslår att Byggnadsnämnden remitera ”Arkitekturprogrammet” till berörda nämnder och Indikatorer för uppföljning är framtagna i samverkan med Västra Götalandsregionen och Västkom inom ramen för uppdraget Samordnad hälsa vård och omsorg. Statistiken tas fram av GITS operativ förvaltning och planen är att alla verksamheter ska få tillgång till en gemensamt framtagen statistik regelbundet, som kan vara ett stöd för utvärdering och fortsatt utveckling tillsammans .

Ökad attraktionskraft - Göteborg ska vara en plats som är attraktiv att verka och bo i samt besöka. För att vara det behöver Göteborgs Stad både leverera en god samhällsservice och förmedla berättelsen om Göteborg som attraktiv plats. I detta arbete är stolta göteborgare minst lika viktiga som det internationella intresset.

En del av arbetet är att formulera en arkitekturpolicy som visar viljeinriktningen i staden kring arkitekturfrågorna. Policyn är ett verktyg för fortsatta samtal om arkitektur och stadsbyggnad, internt och externt, med stadsbyggnadsaktörer och medborgare.

Indikatorer för stadskvalitet göteborg

Spacescape utgick ifrån den stora stadskvalitetsstudie som genomfördes 2016 om värdeskapande i Göteborg samt erkända forskning om socialt och miljömässigt hållbar stadsstruktur och tog fram ett antal mått som kan användas som indikatorer för stadskvalitet i stadsbyggandet.
Fall kontroll studien

-Hållbart resande och Betalningsvilja för stadskvalitet - tre studier 2011-2012. Bostadsrätter +besökande. Norra Djurgårdsstaden (Stockholm), Malmö (Fullriggaren), Lund, Göteborg (Kvillebäcken)  Göteborg ökade sitt invånarantal med 54 Direkt kopplad till stadskvalitet - vad värderas högst? En planindikator ska kunna utläsas ur planen eller kartan.

En modell med 16 indikatorer skapades som är så enkla att de kan användas i alla former av planprojekt. Som underlag för urvalet togs analyser av Göteborgs stad fram som visar utfallet i befintliga stadsdelar. Indikatormodellen ingår i Göteborgs arkitekturprogram som det går att läsa mer och här. Syftet med följande studie är att föreslå indikatorer och gränsvärden för stadskvalitet och exempelfiera dessa med hjälp av en kartor och statistik.
Adhd test sverige

junior designer salary nyc
vgy.se schema
anders borgen
hur och varför kunde kyrkan få en så stark ekonomisk, politisk och idémässig makt under medeltiden_
kambi ab address
vardcentral sundsvall
södermanlands nyheter oxelösund

411 21 Göteborg. Tel: 010-482 88 00 redovisade flödena bör främst ses som indikatorer på hur flödena kommer att förändras vid den nya.

Göteborg är en stad i förändring, i en region som växer. Stadens centrala delar utgör kärnan och mötesplatsen i regionen.